Nyt fra skolelederen

Januar 2018

 
Kære forældre.
 
Godt nytår til alle – så er vi godt i gang med 2018, og vi er næsten halvvejs igennem skoleåret - og glæder os til fortsat at levere god undervisning, så vores elever alle udvikler sig – både fagligt og socialt .
 
 
Forårssfo
Nu varer det ikke længe før vi atter tager imod 77 nye forårssfo-børn. For at sikre gode overgange besøger vi bl.a. børnehusene, og vi får besøg her på skolen af børnehusene.
Mandag den 29. januar 2018 kl. 17-18.30 er der forældremøde med en masse praktiske informationer, mulighed for at hilse på personalet og et besøg i forårs-sfo’ens faciliteter.
 
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 16-17.30 holder vi ”åbent hus” i forårssfo’en for børn og forældre – vi glæder os til at tage rigtig godt imod nye Holluf Pile børn.
 
 
Læringsmiljøvurderinger
I perioden 15. januar til d. 9. februar 2018 gennemfører Børn- og Ungeforvaltningen læringsmiljøobservationer på alle folkeskolerne i Odense.
 
Forskningen viser en klar sammenhæng mellem skoler med høj kvalitet i læringsmiljøet og elevernes læringsudbytte. Et godt læringsmiljø har ikke alene betydning for elevernes skolegang, men har også stor betydning for, hvor godt de klarer sig senere i livet.
 
Som supplement til læringsmiljøobservationen gennemfører Forvaltningen en undersøgelse blandt alle forældre om skolens bidrag til børnenes læring og trivsel.
 
Undersøgelsen indeholder følgende 4 spørgsmål, og man svarer med udgangspunkt i sit ældste barn:
  1. Oplever du, at dit barn er glad for at gå i skole?
  2. Oplever du, at dit barn udvikler sig fagligt?
  3. Oplever du, at dit barn udvikler sig socialt?
  4. Oplever du, at du har et godt samarbejde med skolen?
 
Undersøgelsen besvares via et link, som Skoleafdelingen lægger på forældreintra mandag den 15. januar 2018
 
Forældrenes tilkendegivelser er vigtige, og vil sammen med læringsmiljøobservationerne blive brugt til at videreudvikle kvaliteten på den enkelte skole og på tværs af skolerne i Odense.
 
Skoleafdelingen vil honorere den skole med den højeste svarprocent med 10.000kr til et arrangement på skolen, så vi håber på jeres deltagelse .
 
 
Den nationale trivselsmåling er udsat
Undervisningsministeriet har oplyst, at den nationale trivselsmåling for folkeskoleelever, som forventelig skulle have været igangsat den 15. januar, er midlertidigt udsat, til undervisningsministeren har drøftet sagen med folkeskoleforligskredsen. Årsagen er, at der i dagspressen er rejst tvivl om Undervisningsministeriets kommunikation i forbindelse med trivselsmålingerne herunder indsamling og anvendelse af personhenførbar data. Undervisningsministeriet præciserer den 8. januar 2018 på deres hjemmeside, at ”elevers besvarelser i de nationale trivselsmålinger skal indsamles og behandles fortroligt. Data skal indsamles på en måde, så den enkelte elevs svar ikke kan identificeres på skolen, og formidling af resultaterne fra undersøgelserne skal ske på en måde, så det ikke er muligt at identificere den enkelte elevs besvarelse.” https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180108-den-nationale-trivselsmaaling-i-folkeskolen
 
Til gennemførelse af den nationale trivselsmåling giver ministeriet kommunerne frihed til at anvende det IT-redskab, som kommunen ønsker, blot man følger Undervisningsministeriets anvisninger. Odense Kommune anvender Skolesundhed.dk, som ikke giver skolerne adgang til elevernes individuelle besvarelser. Dermed opfylder IT-redskabet Skolesundhed.dk og praksis i Odense kravene om, at data indsamles og behandles fortroligt, således som Undervisningsministeriet nu præciserer den 8. januar 2018.
 
Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres som planlagt
Selvom den nationale trivselsmåling er udskudt, gennemfører vi stadigvæk kommunes egen sundhedsprofilundersøgelse i perioden 15. januar til 2. februar.
Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres på 2., 5., 7., 8. og 9. årgang.

Skolesundhedsprofilundersøgelsen giver et overblik over, hvordan vores elever har det. Vi har ikke tilgang til de enkelte elevers svar, men får et godt billede af helheden. 
Sundhedsprofilundersøgelsen giver et bredt billede af elevernes sundhed, trivsel og fritidsvaner. Formålet er at give alle faggrupper, der arbejder med børn og unge et fælles billede af elevernes sundhed og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Derudover er der spørgsmål, der handler om skolens undervisningsmiljø og selve undervisningen. 

Sundhedsprofilerne er således et vigtigt værktøj, der understøtter det tværfaglige samarbejde, og understøtter den enkelte medarbejder på skolen med indsigt i den enkelte klasse. Derudover indgår sundhedsprofilundersøgelsens resultater som datagrundlag for kvalitetsarbejdet på skoleområdet og som ledelsesinformation i det trivsels- og sundhedsfremmende arbejde i Odense Kommune.
 
 
Vurdering for læring
Måske har I hjemme hørt om læringsmakkere, læringsmål, feedback og kriterier?
Hele vores skole arbejder nemlig med vurdering for læring i forlængelse af, at vi de sidste år har haft fokus på synlig læring og feedback. Det betyder, at jeres børn i højere grad bliver involveret i deres egen læring ved at vide, hvor de er på vej hen, hvordan de kommer derhen, og hvad deres næste skridt er.  
Jeres børn vurderer deres eget arbejde og faglige udvikling på baggrund af tydelige kriterier for, hvad der forventes af dem, og de får løbende råd fra læreren eller læringsmakkeren om, hvordan de kan forbedre sig samt feedback på deres arbejdsindsats og produkter.
Læringsmakkere er et vigtigt redskab, når alle skal være aktive, fordi jeres barn kan drøfte spørgsmål fra læreren med sin læringsmakker, hjælpe og få hjælp af sin læringsmakker, og der midt i undervisningen også arbejde med sine sociale kompetencer, for hvad er en god læringsmakker egentlig? Det er noget, der er drøftet i mange klasser, og dermed spiller vurdering for læring også sammen med vores dannelsesfokus, fordi læringsmakkerne ruster jeres børns personlige og sociale kompetencer, når de lærer at arbejde sammen med mange forskellige og tage ansvar ind i samarbejdet om læring.
 
 
Oplæg til alle forældre onsdag den 21. februar kl. 19-21 i hallen
I uge 8 sætter vi særligt fokus på digital dannelse for elever, forældre og personaler – et af vores tiltag er et forældreoplæg arrangeret i samarbejde med Tingkærskolen, Institution Holluf Pile/Tingkær og præsterne i Fraugde-Allerup-Davinde og Tornbjerg sognet. Christian Mogensen fra Center for digital pædagogik vil fylde os med vigtig viden – oplægget er relevant uanset om jeres barn går i 0.-9. klasse. Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende aften, og tilmelding kommer ud snart og foregår via forældreintra.
 
"Du får firkantede øjne af al den tid ved computeren!" er heldigvis en myte som efterhånden klinger lidt hult. Dog er der stadig forventninger og bekymringer som kan trænge til at blive taget op, når snakken falder på smartphones og hjemmeside-ræs. Til oplægget om Den Digitale Generation går vi tæt på både fakta og fordomme, og dykker ned bagved børn og unges skærmtid og hemmelige apps. Vi skal bl.a. snakke om: 
  • Afhængighed
  • Forbrug/Misbrug
  • Nøgenbilleder og hævnporno
  • Computerspil
  • Kommunikation
  • og alt hvad vi ellers kan komme på.
Christian Mogensen er Cand. Mag. og har arbejdet i flere år med børn og unges mediebrug. Til oplægget er der plads til spørgsmål i alle retninger.
 
 
Uge 9
I uge 9 sender Holluf Pile ca. 80 elever og 6 voksne afsted til Østrig for at stå på ski + ca. 75 elever og 5 voksne til Prag på kulturtur. De ca. 30 elever, som fortsat er i DK, har valgt Showtime eller Mad & Motion, hvor fokus er på læring, faglighed, fællesskab og kreativitet. Det hele foregår i samarbejde med Tingkærskolen for vores 7.-9. årgang – og vi glæder os til en anderledes uge for de ældste i ungemiljøet.
 
6. årgang arbejder også anderledes i uge 9, hvor der samarbejdes på tværs af årgangen omkring det overordnede tema: ”Elsk dig selv - krop og idealer” – lærerne har planlagt et meget spændende indhold.
 
 
Til kalenderen
Den 1. februar holder elevrådet den årlige fest for ungemiljøet, den 7. februar er der fastelavnsfest for 0.-3. årgang og den 21. februar er der spændende oplæg for alle forældre - så sæt X i kalenderen - mere info følger.
 
 
I kan følge små glimt fra hverdagen på vores facebookside https://www.facebook.com/Holluf-Pile-Skole-144112462372/ 
 
 
Venlig hilsen
 
Nanna Lohman
 
 
Husk, at I altid kan henvende jer, hvis I har spørgsmål eller andet.
 

13-01-2018 NL